หนุ่มปวดท้อง ขอความช่วยเหลือ ไม่มีใครมา แถมโดน จนท ด่าไม่รู้จักเวลาเคอร์ฟิว

Share:


เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องราว ที่ถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างมากในโลกออนไลน์ หลังจากที่มีผู้ใช้เฟซบุ๊กท่านหนึ่ง ได้มีการโพสต์ภาพชายรายหนึ่ง พร้อมกับระบุว่า ชายคนดังกล่าวปวดท้องมาก ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่ประกาศใน พรก ฉุกเฉิน ซึ่งจะหาแท็กซี่ให้พาไปส่งที่โรงพยาบาลก็ไม่มี โทรแจ้งรถพยาบาลก็บอกมาไม่ได้ โทรแจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจก็ไม่ช่วยแถมโดนด่าอีกโดยหลังจากที่ได้มีการโพสต์เรื่องราวออกไป ก็มีชาวโซเชียลเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก ผู้โพสต์กล่าวว่า พาไปส่งบ้านเพื่อนเขาครับที่บางบอน3 ให้กินยาเบี้ยงต้นทนตอนเช้าค่อยหาหมอ ส่วนอาการเป็นยังไงตอนนี้ไม่ทราบเลย หลักจากไปส่งที่ห้องเพื่อนผู้ชายคนนี้ก็ไม่ทราบต่อ แต่บอกว่าเช้าจะไปหาหมอครับ หลังจากนี้คงต้องรอทางฝั่งเจ้าหน้าที่ออกมาชี้แจง ถึงเหตุการณ์นี้ต่อไป

ภาพจากผู้โพสต์ปวดท้องตอนกลางคืนทั้งนี้ พรก ฉุกเฉินดังกล่าว มีข้อกฎหมายกำหนดดังนี้

ข้อ 1 ห้ามบุคคลใดทั่วราขอาณาจักรออกนอกเคหสถานระหว่างเวลา 22 00 นาฬิกาถึง 04 00 นาฬิกาของวันรุ่งขึ้น เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่ง พัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติหรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนด ฉบับที่ 3 หรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนด ประกาศ หรือคำสั่งต่าง ๆ ของทางราชการ หรือมีเหตุจำเป็นอื่น ๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ผู้ใดฝ่าฝืนข้อนี้ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสองปีหรือปรับไม่เกินสี่หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พศ 2548

ข้อ 2 ในกรณีที่มีการประกาศ หรือสั่ง ห้าม เตือนหรือแนะนำในลักษณะเดียวกับข้อ 1 วรรคหนึ่ง สำหรับจังหวัด พื้นที่หรือสถานที่ใดโดยกำหนดเงื่อนไขหรือเงื่อนเวลาที่เข้มงวดหรือเคร่งครัดกว่าข้อกำหนดนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศหรือคำสั่งนั้นต่อไปด้วย

ข้อ 3 ในกรณีที่ไม่อาจเคลื่อนย้ายบุคคลใดซึ่งอยู่ระหว่างการเดินทางเพื่อออกไปนอกราชอาณาจักรได้ ให้คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดหรือคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานครจัดที่เอกเทศเพื่อควบคุมหรือกักกันบุคคลดังกล่าว เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคตามเงื่อนไขและระยะเวลาที่กำหนด

No comments