วิธีไหว้ "ท้าวเวสสุวรรณ" ชีวิต ไม่ราบรื่น ทำอะไรติดขัดให้ขอ ท า น

Share:


เคยไหมที่บนบานขอพรอะไรแล้วไม่สัมฤทธิ์ผล อาจจะไม่ใช่เพราะท่านไม่ศักดิ์สิทธิ์แต่อาจจะเป็นพระบารมีผู้ขอนั้นไม่ถึงหรือไม่ก็ขอพรบนบานไม่ถูกวิธี จึงทำให้ไม่สมหวังดังที่เคยขอเอาไว้ สำหรับใครที่อยากจะขอพรกับ ท้าวเวสสุวรรณ ให้ชีวิตพบความสุขความเจริญ วันนี้เราเอาวิธีการขอพรบนบานมาบอกให้กับทุกท่าน โดยเฉพาะกับท่านที่กำลังเจอปัญหาใหญ่หนักใจก็จะค่อย ๆ ห า ย ทุ ก ข์ได้ในเร็ววันหากต้องการจะไหว้บนบานกับท้าวเวสสุวรรณไม่ต้องเดินทางไปหาที่ไหนเพราะว่าท่านสามารถไหว้เองที่บ้านได้เลย โดยการหาบูชารูปของท่านมาไว้ที่บ้านแล้วก็ไหว้โดยวิธีการไหว้บนมีดังนี้

– อาบน้ำให้เรียบร้อยแล้วแต่งกายสุภาพ

– เข้าห้องพระจากนั้นสมาทานศีล 5 แล้วก็สวดมนต์ โดยเป็นการสวดบทบูชาพระรัตนตรัย พาหุง ชินบัญชร

– เอาธูปหอมมา 9 ดอก พร้อมพวงมาลับดอกดาวเรืองหรือดอกกุหลาบก็ได้ 1 พวง

– จุดธูปหอมทั้ง 9 ดอก แล้วพนมมือสวดพระคาถาท้าวเวสสุวรรณ ดังนี้

ตั้งนะโมฯ 3 จบ จากนั้น สวดคาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ ท้าวเวสสุวรรณโณจาตุมะหาราชิกา ยักขะ พันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ

สาธุ กล่าวชื่อ นามสกุล อาศัยอยู่บ้านเลขที่ ขอกราบกราน องค์สมเด็จ พ ร ะ สัมมา สัมพุทธเจ้า พ ร ะ ธรรม และ พ ร ะ อริยสงฆ์ ทั้งหมดทั้งมวล

กราบขอบารมี องค์เสด็จ ปู่ท่านท้าวเวสสุวรรณ ผู้เป็นมหาราช ที่ยิ่งใหญ่ ทางทิศเหนือ เป็นผู้ดูแล และ รั ก ษ า ม นุ ษ ย์ ใน พ ร ะ พุ ท ธ ศ า ส น าขออัญเชิญเสด็จ มารับ การกราบไหว้ บูชาของพวกลู ก เหล่านี้ เมื่อเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้ทรงรับทราบแล้ว โปรดประทานพรให้ลู กๆ และ ครอบครัว ประสบ แต่สรรพสิริมงคล อุดมโชคลาภ และ ขอให้เสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอภิบาลให้ลูกๆ และ ครอบครัวปราศจาก ภั ย ทั้งหลาย อั น ต ร า ย ทั้งปวง ตลอดไปด้วยเทอญ สาธุหากท่านมีความ ทุ ก ข์ เรื่องใดๆ จะบนก็ให้กล่าวดังนี้

เนื่องจากตอนนี้ ลูกมี ทุ ก ข์ มีเคราะห์ เรื่องลูก จึงขอกราบ ขอบารมี เสด็จปู่ ท่านท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดช่วยปัดเป่า ทุ ก ข์ หรือเคราะห์ เรื่อง.. ลูกขอพึ่งบารมี พ ร ะ พุทธ พ ร ะ ธรรม พ ร ะ สงฆ์ และ ท่านท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ขอให้เรื่อง.. ลูกขอบนท่านด้วย เมื่อสำเร็จผล ลูกจะทำกุศลถวาย ให้ขอเสด็จ ปู่ท้าวเวสสุวรรณ ได้โปรดอนุเคราะห์ลูก ด้วยเถิดเจ้าคะ สาธุ สาธุ การบนบานนั้นหากบนบานในเรื่องสำคัญ ต้องปฏิบัติตามนี้

– บนเรื่องการงาน ให้ท่านบนด้วย สังฆทานหนึ่งชุด ในสังฆทาน ให้มีรองเท้า พ ร ะ 1 คู่ อาสนสงฆ์ 1 ผืน พ ร ะ พุทธรูป 1 องค์ เข็มกับด้าย 1ชุด

– บนเรื่องการเงิน ให้ท่านบนด้วย สังฆทาน หนึ่งชุด ชำระหนี้สงฆ์ 100 บาท หรือถวาย พ ร ะ พุทธรูป 9 นิ้ว

– บนเรื่องความรัก หรือครอบครัว ให้บนด้วยการ ถวายดอกกุหลาบแดง บูชารูปปั้น ท่านท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดไหนก็ได้ 9 ดอก ถือศีลแปด วันตัว วันที่เราเกิด และวันพระ

– บนเรื่องความ เจ็ บ ป่ ว ย และ สุขภาพ ให้ท่านบนด้วย การถวายหนังสือสวดมนต์ ยิ่งเป็นสวด 9 ตำนาน 12 ตำนานยิ่งดี ถวายวัดไหนก็ได้ ปล่อยปลา กี่ตัวก็ได้

– บนเรื่องการเรียน ให้บนด้วย การทำบุญสร้าง พ ระไตรปิฎก ตำราเรียน นักธรรม หรือจะถวายเป็นค่าเล่าเรียนสงฆ์ หรือสามเณร ในวัดที่มี พ ร ะ สงฆ์เรียน พ ร ะ ปริยัติธรรม ก็ได้

– บนเรื่องสอบบรรจุ สอบเข้า ทำงาน และ เลื่อนตำแหน่ง โยกย้าย ให้บนด้วย สังฆทาน 1 ชุด เก้าอี้ 1 ตัว ร่มถวายสงฆ์ 1 คัน ข้าวของทุกชนิด

ในการบนแต่ละอย่างเมื่อได้ไหว้ตามวิธีข้างบนก่อนจึงค่อยบนบานศาลกล่าว เมื่อท่านได้ดั่งปรารถนาแล้วจึงให้ไป ทำบุญ ถวายวัดไหน ก็ได้ ที่เป็นวัดใน ศ า ส น า พุ ท ธ แล้วกรวดน้ำ อุทิศกุศล ถวายท้าวเวสสุวรรณ และบริวาร ที่ท่านสงเคราะห์เราทุกเรื่องกำหนดการ คือไม่เกิน 1 เดือน เห็นผล การถือศีลแปด ถือที่ไหน ก็ได้ ขอให้ครบในตัวศีล เป็นพอการบน ต้องเป็นเรื่องที่ ไม่ผิดศีลธรรมเทพ เทวดามีจริง ไม่ได้ทอดอาลัย หรือ ทิ้งมนุษย์ หากแต่ ม นุ ษ ย์ ระลึกถึง โดยความไม่ถูก ไม่เหมาะสม จึงไม่ได้รับการสงเคราะห์ การให้บนเช่นนี้ คือ ให้ทำบุญด้วยตนเอง จะได้ไม่ติดหนี้ บารมีเทพเทพนั้นสงเคราะห์คน ไม่ได้หวังผลใดๆ เพราะจิตถึงความเป็นเทวะ แล้วไม่มีความจำเป็นใด ที่จะต้องมาเรียกร้อง พึ่งกินของเซ่นสรวง สั ง เ ว ย หรือไม่ได้เรียกร้องให้ใครมา กราบไหว้ ยกย่อง พวกที่ให้ไปยกย่อง หรือกราบกราน พิธีรีตองแปลกๆ ให้ตรองดูเถิด ว่าใช่วิถีเทวดาไหม เลยอ้างตนให้ดูสูงดังเทพ อย่างน้อย มนุษย์จากไปให้ไปเป็น เทวดา หรือเสมอตัว เป็น ม นุ ษ ย์ เหมือนเดิม อย่าให้ลงอบายภูมิเลย แล้วเร่งสู่ทางพระนิพพานเมื่อรู้วิธีบนก็จะต้องรู้วิธีแก้นะ โดยเฉพาะใครที่บนแล้วได้รับสิ่งที่บนเรียบร้อย เราก็ไม่อาจจะหาหลักฐานอะไรมาวัดได้ว่าใครเป็นคนอำนวยความสำเร็จมาให้เรากันแน่ นอนว่าสำคัญสุดคือ ความพยายามของตัวเราเองว่าจะต้องเต็มที่กับมันแล้วการบนบานกับท้าวเวสสุวรรณเข้ามาช่วยอีกแรงก็จะยิ่งส่งผลให้ประสบความสำเร็จดังที่หวังได้ง่ายมากขึ้น และนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคล

No comments