พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงปฏิสันถารกับฟ้าหญิงจุฬาภรณ และ พระองค์โสม

Share:


เมื่อวันที่ 5 พ.ค. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เสด็จออกพระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในการพระราชพิธีเฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ภาพจาก สำนักราชวัง

โอกาสนี้ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชปฏิสันถารด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี และพระเจ้าวรวงศ์เธอ พระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุภาพจาก สำนักราชวังภาพจาก สำนักราชวัง

No comments