จุฬา-มธ.-มข.-มช. คอมโบแถลงการณ์ ประณาม กกต. หลังจัดเลือกตั้งวุ่น จี้ลาออก

Share:


กระแสความไม่พอใจ ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ยังคงมีอย่างต่อเนื่อง หลังสังคมมีข้อสงสัยต่อการทำหน้าที่จัดการเลือกตั้ง เมื่อวันที่ 24 มี.ค.ที่ผ่านมา ซึ่งในโลกออนไลน์ได้ร่วมกันลงชื่อผ่านเว็บไซต์ Change.org ซึ่งเป็นเหมือนเสียงเรียกร้องที่แสดงออกทางสัญลักษณ์ให้ กกต.ชุดนี้ลาออก โดยยอดของประชาชนที่มาร่วมลงชื่อ พุ่งสูงใกล้ 1 ล้านรายชื่อ ทุกขณะแล้ว

ทำให้ กลุ่มนักศึกษา และกลุ่มคนรุ่นใหม่ ที่มีความตื่นตัวทางการเมือง ทั่วประเทศ ได้เชิญชวนร่วมลงชื่อถอดถอน กกต. และออกแถลงการณ์กันหลายมหาวิทยาลัย เพื่อแสดงจุดยืนประณามการทำหน้าที่ ของคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต.โดยองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (อมธ.) ได้เผยแพร่แถลงการณ์หัวข้อ เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กกต. โดยมีเนื้อหาตอนหนึ่งว่าในนามขององค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ขอประณามการกระทำของคณะกรรมการการเลือกตั้งในครั้งนี้ ถึงความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ ซึ่งส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตย

ด้าน องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยขอนแก่น ก็ได้เผยแพร่แถลงการณ์อีกฉบับในหัวข้อ ขอให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดในการจัดการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร โดยเรียกร้องให้ กกต. แสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ และหากไม่สามารถดำเนินการใด ๆ เพื่อชี้แจงข้อสงสัยให้ชัดแจ้งต่อประชาชน กกต.ทั้งคณะ ควรยุติบทบาทของตนเพื่อรับผิดชอบต่อสังคมในสิ่งที่เกิดขึ้นด้านองค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ออกแถลงการณ์ ข้อเรียกร้องต่อ กกต. เช่นกัน โดยตอนหนึ่ง ได้ระบุว่าท่าทีดังกล่าวของคณะกรรมการการเลือกตั้งย่อมส่งผลให้สาธารณชนรวมถึงนานาอารยประเทศ ขาดความเชื่อมั่นต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งและผลการเลือกตั้งในครั้งนี้ ด้วยเหตุนี้เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับสาธารณชนและนานาอารยประเทศ องค์การนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จึงขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งกระทำการดังต่อไปนี้

1.เปิดเผยรายละเอียดกระบวนการนับ ส่ง และรายงานผลคะแนนที่ชัดเจน ตลอดจนคะแนนของ ผู้สมัครทุกคน รวมถึงจำนวนและรายละเอียดของบัตรเสียในแต่ละเขตเลือกตั้ง 2.ตรวจสอบผลคะแนนการเลือกตั้งอีกครั้งอย่างละเอียด และให้มีการรับรองผลการเลือกตั้งโดยเร็ว 3.ตรวจสอบความผิดปกติต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นทั้งหมดอย่างยุติธรรมและโปร่งใสตามวิถีประชาธิปไตย และชี้แจงข้อเท็จจริงรวมถึงผลการตรวจสอบอย่างละเอียดโดยปราศจากเงื่อนไขใด ๆ ให้ประชาชนได้ทราบ 4.ขอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นกลาง บริสุทธิ์ยุติธรรม ไม่เอื้อประโยชน์แก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งด้าน สภานิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ออกแถลงการณ์เรียกร้อง กกต.แสดงความรับผิดชอบ ชี้แจงข้อสงสัยทุกประเด็นในการเลือกตั้ง และเปิดผลการเลือกตั้งโดยเร็วที่สุด เช่นเดียวกัน

No comments